Algemene voorwaarden Q4U

 1. Ons bedrijf verzorgt de werkzaamheden conform de aanvraag.
 2. Onze medewerker zal de werkzaamheden vervullen naar orders en aanwijzingen van uw als opdrachtgever (dan wel de door u aangewezen gemachtigde) en zal indien van toepassing geheel onder zijn verantwoording vallen.
 3. Indien er meer gewenst wordt van onze opdrachtgever, zullen wij voor dat we aanvangen aan deze werkzaamheden dit melden ter goedkeuring.
 4. Onze medewerker is aanwezig bij diversen vergaderingen indien gewenst.
 5. De offerte is geldend tot 1 maand na dagtekening van deze offerte.
 6. Alleen werkelijke uren zullen worden gedeclareerd, zodat eventuele ziektedagen, verlofdagen en officiële roostervrije dagen voor onze rekening zijn. Dit geldt niet voor de zogenaamde onwerkbare dagen ten gevolge van weersomstandigheden. (indien contract op uren basis van toepassing is).
 7. Indien er gewerkt moet worden buiten normale werktijden op verzoek van de opdrachtgever zal er een toeslag per uur worden verrekend. Buiten normale werktijden 150% en in de weekenden of op feestdagen 200%.
 8. Onkosten: de gemaakte onkosten op verzoek van de opdrachtgever worden verrekend met het overleggen van een kassabon, indien dit van toepassing is.
 9. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW (Deze dienen vermeerderd te worden met de omzetbelasting).
 10. De genoemde honoraria zijn vast tot 31-12-2023. Verhogingen vanwege overheidswege en/of CAO dan wel bedrijfskosten die na 31-12-2023 plaatsvinden, worden conform de CBS richtlijnen vastgesteld en doorberekend.
 11. Bij ziekte of omstandigheden zorgen wij zo spoedig mogelijk (indien gewenst) voor een vervangende gelijkwaardige medewerker in onderling overleg.
 12. Afrekening aan het einde van de maand en aan het einde van de inzet van de medewerker.
 13. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling zijn de incassokosten, als mede de wettelijke rente voor uw rekening. Tevens is Q4U gevrijwaard om de werkzaamheden te beëindigen bij niet tijdige betaling na géén response na herinnering (2x).
 14. Wijziging van tarief vindt alleen plaats bij ingang van een nieuw kalenderjaar t.g.v. salarisontwikkelingen, mits niet anders vermeld in deze offerte.
 15. Reiskosten worden gerekend Woonplaats - Project en gebruik PC is inclusief.
 16. Op onze opdrachten is van toepassing indien niet anders vernoemd in deze offerte de RVOI.
 17. Indien op een project geen parkeergelegenheid is, worden de gemaakte parkeerkosten in rekening gebracht.
 18. Kosten voor het werk zoals: poststukken zijn exclusief, indien dit door ons verzorgd dient te worden zullen we deze kosten doorberekenen.
 19. Gebruik van een mobiele telefoon van de directievoerder/toezicht is inclusief. Indien er voor het werk gebruik van een mobiele telefoon nodig is zullen wij slechts de gesprekskosten aan u doorberekenen. Maandelijkse redelijke gesprekskosten tot € 20,- zijn inclusief.
 20. Alle digitale tekeningen en details blijven intellectueel eigendom van Q4U.
 21. De opzegtermijn van de medewerker betreft één maand, mits er sprake is van een regie opdracht.
 22. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers van Q4U, die door Q4U bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, in dienst te nemen of anderszins buiten Q4U om opdrachten te verstrekken of in te zetten voor werkzaamheden gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de opdracht door Q4U is afgerond.